Οικονομικά  Πακέτα  ατομικών  συνεδριών 

.1.    10  ατομικές  συνεδρίες  ενηλίκων  250 ευρώ   διάρκεια  2,5  μηνών  
2.