Υπάρχουν  υπηρεσίες  της σχολής   όπου  προσφέρονται  εθελοντικά  σε  ευάλωτες  ομάδες.

Οσοι  ενδιαφέρονται  να  προσφέρουν  εθελοντικά  υπηρεσίες μπορούν  να  συμπληρώσουν  την  φόρμα.

Οι  εθελοντές  θα  λαμβάνουν  βεβαίωση για  την  εθελοντική  προσφορά  τους   στον τομέα  που  απασχολούνται.Με τον παρόντα Νόμο για πρώτη φορά οριοθετείται ο ρολος του Εθελοντή σε μια Κοιν.Σ.Επ.


Η Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να τηρεί Μητρώο Εθελοντών, στο οποίο καταγράφονται τα μη μέλη, που λειτουργούν ως εθελοντές και υποστηρίζουν τις δράσεις της.

Η Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τα μη μέλη που λειτουργούν ως εθελοντές, εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α. Από την εθελοντική δράση δεν παράγονται άμεσα έσοδα για το Φορέα.

β. Η δράση έχει προαποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Διοικούσα Επιτροπή του Φορέα.

Η απόφαση, η πρόσκληση και το πρόγραμμα της δράσης που θα γίνει με χρήση εθελοντών καταγράφονται σε πρακτικό, το οποίο προδημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της

Η Κοιν.Σ.Επ. ευθύνεται για τυχόν ζημίες που προξενήθηκαν στον εθελοντή κατά την παροχή της εθελοντικής του απασχόλησης στο Φορέα

Σε περίπτωση που ο εθελοντής απασχολείται στο εξωτερικό, η Κοιν.Σ.Επ. αναλαμβάνει πλήρως τα έξοδα ταξιδιού, διαβίωσης, καταλύματος, επαναπατρισμού και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που θα προκύψει κατά τη διάρκεια διαμονής του εθελοντή στο εξωτερικό. 

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ