Αυτογνωσία κύκλος Ψυχής

ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ  & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
                                  ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

                                               ΟRBIS  ANIMA KOIN.Σ.ΕΠ


                                                   '' Αυτογνωσία κύκλος ψυχής''                                   Σχολή κοινωνικών & ανθρωπιστικών επιστημών  
   
                         logo_frederick

                                                          YPAKP new logopng                                     


Η   Σχολή  δημιουργήθηκε ώστε  να  προσφέρει     σπουδές  στον  τομέα  κοινωνικών &    ανθρωπιστικών  επιστημών   όπου  περιλαμβάνει μια  μεγάλη ποικιλία  προγραμμάτων .

 Η   σχολή  προσφέρει    εκτός  από  Σπουδές , &   εξειδικευμένα  επιμορφωτικά  προγράμματα  , σεμινάρια  , και  υπηρεσίες   καθώς  και  εξ΄αποστάσεως  προγράμματα .         Στους  φοιτητές  της  σχολής   τους  παρέχεται  δωρεάν  ιδιωτική  ασφάλιση   κατά  την  διάρκεια  των  σπουδών τους.  

 

Η σχολή  έχει  άδεια  λειτουργίας   ως 

                                    Ι.ΙΕΚ,  ως  Δημοτικό  ανοικτό  πανεπιστήμιο, και  ως  θεραπευτικό  κέντρο.

   Ανάλογα  το  πρόγραμμα  παρακολούθησης  θα  παρέχεται  δίπλωμα  ως  Ι.ΙΕΚ  ή  πιστοποίηση   εξειδίκευσης ως  δημοτικό ανοικτό πανεπιστήμιο  Orbis  anima Kοιν. Σ. Επ. 

 

Πιστοποιημένα προγράμματα    υπό  την  αιγίδα του Υπ.Εργασίας  

                                  Υπ. απόφαση     Ν. 4430/2016  ΦΕΚ A 205 - 31.10.2016   του Υπ. Εργασίας .  

                                   ΜΕΛΟΣ της Πανελλήνιας ομοσπονδίας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

Πιστοπoιημένο   Κέντρο 

ΕLL 2074  της UNICERT 

                                                                                Συνεργαζόμενοι  φορείς : 

                                 UNICERT UNIVERSAL CERTIFICATION SOLUTIONS


  Η Universal Certification Solutions-UNICERT είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου ∆υναµικού, πιστοποιηµένος από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. µε την υπ’ αριθµ 148/21.1.2015 απόφαση του ∆.Σ. για την πιστοποίηση προσώπων σε Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισµού Η/Υ, οπότε κατ’ επέκταση τα πιστοποιητικά του αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για προσλήψεις στο ελληνικό δηµόσιο και διαγωνισµούς Α.Σ.Ε.Π..    

     Είναι πιστοποιηµένος κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και διαπιστευµένος από το Ε.ΣΥ.∆. κατά ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024:2012 (σε 62 περιγράµµατα) γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται µε αµεροληψία και µε τεκµηριωµένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισµένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιµο από τους Εθνικούς Φορείς ∆ιαπίστευσης των χωρών–µελών της Ε.Α. (European cooperation for Accreditation).                               

                                                             FREDERICK  UNIVERSITY

   

Πανεπιστηµίo Frederick Κύπρου δια ζώσης και εξ αποστάσεως, Προπτυχιακών & Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του αναγνωρισµένων από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.


Για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τα προσφερόμενα εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών είναι τα παρακάτω :

                1. Δημόσια Διοίκηση,

                2. Στρατηγικό Μarketing,

                3. Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

                1. Ηγεσία και Διδασκαλία,

                2. Εκπαιδευτική Τεχνολογία,

                3. Γλώσσα και Λογοτεχνία

                1. Eκπαίδευση,

                2. Παραγωγή και Υπηρεσίες